česky english slovensky deutsche ПО-РУССКИ polski romania българи

Nákupní řád

Obchodní podmínky > Nákupní řád

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu LIBREX Publishing s.r.o. v platném znění od 24. 01. 2014.

I. Úvodní ustanovení
Všeobecné obchodní podmínky (také Nákupní řád) upravují vztahy a vymezují vzájemná práva a povinnosti mezi provozovatelem a zákazníkem internetového obchodu LIBREX Publishing s.r.o. Provozovatelem internetového obchodu je společnost LIBREX Publishing s.r.o. se sídlem: Raisova 6, 709 00, Ostrava – Mariánské Hory, IČ: 02585693 (dále jen Prodávající).
Zákazníkem se rozumí každý návštěvník internetových stránek provozovatele, který prostřednictvím internetu / systému internetového obchodu odeslal řádnou objednávku (dále jen Kupující).

II. Objednací podmínky
Prodávající uskutečňuje nabídku zboží prostřednictvím internetového obchodu na adrese www.librex.eu, příp. prostřednictvím jiných on-line prodejních nástrojů.
Internetový obchod prodávajícího umožňuje Kupujícímu zejména prohlížení aktuálně nabízeného zboží, vyhledávání požadovaných položek a objednání vybraného zboží.
Kupující objednává zboží elektronickou cestou přímo z internetu prostřednictvím formuláře vytvořeného právě k tomuto účelu. Takto doručená objednávka je Prodávajícím považována za platný a závazný návrh kupní smlouvy, obsahuje-li všechny náležitosti, vyžadované objednávkovým formulářem. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky Prodávajícím, případně dodáním a převzetím objednaného zboží zákazníkem.
Objednávku může kupující zrušit bez jakýchkoliv sankcí v případě, že zboží nebylo dosud odesláno. V ostatních případech je Prodávající oprávněn požadovat úhradu prokazatelně vzniklých nákladů.

III. Dodací a platební podmínky
Prodávající předá zboží přepravci (PPL) zpravidla do 2-10 pracovních dnů od přijetí objednávky (u předplatby po připsání peněz na náš účet). 
Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. Prodávající garantuje ceny uvedené v nabídce a to k okamžiku odeslání objednávky Kupujícímu. Objednané zboží Prodávající doručuje prostřednictvím PPL na dobírku, v tomto případě připočítáváme dopravné ve výši Kč 126,- Kč. Při platbách předem (převodem na účet – pouze pro knihkupce, školy a knihovny) je dopravné 82,- Kč. Převzetí zboží stvrzuje Kupující podpisem na průvodním dokladu PPL. Místem dodání zboží je adresa uvedená Kupujícím při objednání v objednávkovém formuláři. Kupující je vlastníkem zboží po zaplacení kupní ceny.
Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku Kupujícího, který v minulosti neodebral či řádně nezaplatil závazně objednané zboží.

IV. Shoda s kupní smlouvou
Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí Kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.
V případě, že věc při převzetí Kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má Kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není- li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Reklamace dodání špatného počtu kusů musí být provedena do dvou dnů od dodání písemně na e-mailovou adresu: 
librex.cz@gmail.com

V. Reklamace vadného zboží
Zákazník je povinen odmítnout převzetí zjevně poškozené zásilky.
Dostane-li Kupující nedopatřením vadný výtisk nebo jiné než objednané zboží, má právo na jeho výměnu níže uvedeným způsobem:
1. Vadné nebo jiné než objednané zboží, společně s originálem faktury a uvedením objednacího čísla požadovaného titulu, laskavě co nejdříve pošlete zpět Prodávajícímu poštou (nikoli dobírkou) na adresu pro vyřízení reklamací: LIBREX Publishing s.r.o., Raisova 6, 709 00, Ostrava – Mariánské Hory, spolu s popisem vad, které jsou důvodem k reklamaci.
2. Při každém kontaktu uvádějte číslo objednávky, případně vaši fakturační adresu a IČO.

VI. Záruka vrácení zboží a peněz
Podle zákona č. 367/2000 má Kupující právo zakoupené zboží do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od převzetí vrátit, a od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Kupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené.
Vrácené zboží Kupující doručí na vlastní náklady poštou nebo osobně na adresu Prodávajícího. Součástí zásilky musí být kopie faktury.
Žádáme o uvedení čísla účtu, na který mají být peníze vráceny.
Vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené. U audio a videonahrávek nesmí být porušen jejich originální obal.
Za těchto podmínek Prodávající vrátí Kupujícímu částku zaplacenou za vrácené zboží v nejkratší možné době od doručení.

VII. Ochrana osobních údajů
Veškeré osobní nebo firemní údaje, které Kupující poskytne v průběhu využívání internetového obchodu, jsou považovány za důvěrné a chráněné dle příslušných předpisů. Provozovatel a prodejci zapojení do systému se zavazují, že tyto údaje neposkytnou třetím osobám.
Zákazník má právo na výmaz svých osobních údajů z databáze zákazníků provozovatele, pokud neučinil žádnou objednávku zboží nebo služeb, a to na základě písemné žádosti zaslané na adresu provozovatele. 

VIII. Závěrečná ustanovení
Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 24. 01. 2014. Odesláním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, a že s nimi bez výhrad souhlasí.
Nestanoví-li tyto Všeobecné obchodní podmínky jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů, platných v České republice.